Executive Board Members

Executive Board Members:

Uma Rajya Laxmi Shah President
Sajani Amatya Vice-President
Shailaja Rana Secretary
Keshu Shrestha Treasurer
Bimala Shrestha Member
Dr. Sapana Amatya Vaidya Member
Pinky Singh Rana Member
Saswat Karki Member
Soni Joshi Member

Board of Advisors:

Dr. Madhuri Rana Singh (President 1992-1998)

Dr. Arzu Rana Deuba (President 1999-2001)

Pramada Shah (President 2002-2007)

Bandana Rana (President 2008-2015)