November 27, 2022 – CEDAW सुझाव को प्रादेशिक योजनामा आन्तरिकिकरण बारे सरकारी प्रतिनिधि हरु संग उच्च स्तरिय बैठक